Seuran säännöt

1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

§1Yhdistyksen nimi on Napapiirin palloketut ry. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi. Yhdistys on perustettu joulukuun 16 p:nä 1992 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

2. Seuran tarkoitus

§2 Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

§3 Tarkoituksen toteuttaminen

 1. Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harrastustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja kuljetusvälineitä.
 5. Toiminnan tukemiseksi hankitaan varoja järjestämällä hyvi- ja tanssi- ja kilpailutilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistamalla ja ylläpitämällä urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä.
 6. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
Seuran jäsenyydet vahvistaa eri liittoihin johtokunta. (Lapin liikuta, lentopalloliitto yms)

 

4. Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi hyväksytään henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran jäseneksi tulee pelaajailmoittautumisen yhteydessä myös alle 18v lapsen huoltaja.

Kunniajäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-. mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunnan tehtävänä on myös päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen jäsenen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5. Liittymis ja jäsenmaksut

Jäsenilta kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran kevätkokous vuosittain.

 

6. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kevätkokouksen, joka pidetään touko-heinäkuussa ja ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokuta.

Kutsu kevätkokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran virallisilla www-sivuilla tai muussa yleisessä mediassa.

10§ Kevätkokouksessa käsitellään

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Todetaan
  1. Läsnäolijat
  2. Äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 8. Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi
  1. Toimintasuunnitelma
  2. Talousarvio
  3. Yleissuunnitelma
 9. Valitaan kuluvalle toimintakaudelle täysi-ikäisten ehdokkaiden keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan erovuoroisten tilalle tarpeelliset jäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Toimintakausi 1 vuosi.
 12. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustaviin valiokuntiin sekä muut tarvittava toimihenkilöt
 13. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 14. Valitaan edustajat niiden yhdistysten ja yhteisöjen kokouksiin, joihin seura kuuluu jäsenenä tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat
 16. Kokouksen päättäminen
11§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§ Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

7. Seuran hallinto

14§ Kevätkokouksen valitsema johtokunta johtaa seuran toimintaa sekä huolehtii ja vastaa sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta sekä edustaa seuraa. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Seuran kevätkokous voi myös päättää voiko johtokunta toimia vajaalla henkilömäärällä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai johtokunnan jäsenen pyynnöstä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Ylläpitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa taloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi ennen kevätkokousta.
15§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5 – 30.4

 

16§Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai muu johtokunnan jäsen sihteerin kanssa. Johtokunta voi myös määrätä nimenkirjoittajia. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8. Muita määräyksiä

17§ Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto-ja toimielimet.

18§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan äänienemmistön kannatus.

19§ Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta- alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on tehtävä vaaditut ilmoitukset eri instansseihin (mm.yhdistysrekisteri)

21§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Kettuperhettä tukemassa